Zwroty i reklamacje

– reklamacje dotyczące ilości, powinny zostać zgłoszone niezwłocznie przy rozładunku

– reklamacje dotyczące jakości w przypadku wad widocznych, powinny zostać zgłoszone niezwłocznie przy rozładunku, nie później niż w ciągu 2 dni licząc od dnia dostawy

– reklamacje dotyczące jakości w przypadku wad ukrytych, powinny zostać zgłoszone nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia dostawy.

Reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej. Zgłaszając reklamacje należy podać informacje: nazwę wyrobu, ilość, powód reklamacji, nr dokumentu WZ. Zgłaszając reklamacje dotyczące jakości klient ma obowiązek przedstawić do dyspozycji MT Plastics próbki reklamowanego towaru. Reklamacje złożone w sposób prawidłowy rozpatrywane będą w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia.

MT Plastics zastrzega możliwość przedłużenia w/w terminu w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji uzależnione jest od decyzji jednostki badawczej. Reklamacje złożone w sposób nieprawidłowy oraz po upływie w/w terminu, a także bezzasadne oraz będące wynikiem niewłaściwego postępowania z wyrobem – pozostają bez rozpatrzenia.

Zużycie/przerobienie/przetworzenie reklamowanego towaru przed zakończeniem reklamacji, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody MT Plastics powoduje wygaśnięcie prawa do reklamacji.

Kontynuując wizytę na naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies , więcej informacji ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close