Warunki płatności

Warunki płatności i dostawy realizowane są po cenach według cennika aktualnego na dzień potwierdzonego pisemnie zamówienia.
Termin płatności ustalany jest indywidualnie. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bądź do kasy MT Plastics. W przypadku opóźnień w płatnościach MT Plastics zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia.
W przypadku przekroczenia przyznanego limitu kredytu kupieckiego oraz opóźnień w płatnościach MT Plastics zastrzega sobie prawo wstrzymania dalszych dostaw do momentu otrzymania wymaganej spłaty.
W przypadku opóźnień w płatnościach MT Plastics zastrzega sobie prawo wszczęcia windykacji i sprzedaży wierzytelności. Koszty windykacji ponosi klient. Wysłanie przez MT Plastics wezwania do zapłaty pociąga za sobą obciążenie klienta kwotą 20,00 złotych netto tytułem kwoty ryczałtowej kosztów upomnienia. Konieczność zlecenia windykacji biuru windykacyjnemu powoduje dodatkowo naliczenie opłaty windykacyjnej windykowanej kwoty. Koszty windykacyjne naliczone będą na kolejnej fakturze.
Ewentualne reklamacje nie uprawniają do wstrzymywania płatności wobec MT Plastics.

Kontynuując wizytę na naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies , więcej informacji ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close